top of page

הסכם התקשרות למתן שירותים ואחריות המוצר

 

 

שנערך ונחתם ביום ______________.

 

 

בין:

החברה:

ח.פ.:

כתובת:

קיו סייף בע”מ

511907875

 

יוסף בצרי 6 קרית אתא

 

 

 

 

לבין:        ———————————      —————————–    ————————————.

 

(לקוח פרטי- חובה לצרף צילום ת.ז. של הלקוח, תאגיד- אישור מורשה חתימה+ ת.ז. מורשה חתימה).

 

 

א.       הגדרות :


להלן משמעות המונחים הבאים כפי שתהא בהסכם זה:


“קיו סייף” או “החברה” – קיו סייף בע”מ;

“הלקוח”- בעל רכב (לרבות חברות ועמותות שהתאגדו כחוק) או מי ששכר את הרכב למשך שנה ויותר ואשר התקשר עם החברה בהסכם
               זה לצורך קבלת שירות. אם כולל הלקוח יותר מאדם או גוף אחד, יכונו גופים או אנשים אלו להלן, ביחד ולחוד “הלקוח”;

“השירות”-  שירות איתור ואיכון, הכולל בין היתר איכון כלי רכב והעברת נתונים דו צדדית בין הרכב ומרכז השליטה, וכן שירותים נוספים,
                   כפי שיוזמנו על ידי הלקוח, מעת לעת;

“הרכב” – כלי הרכב ו/או הציוד שפרטיו נמסרו על ידי הלקוח לרבות על כל המיטלטלין ו/או מתקן אחר אשר בו הותקן המכשיר;

“מכשיר קיוטון” או “”המכשיר”- החלקים המותקנים / שיותקנו ברכב הלקוח לצורך מתן שירות על פי הסכם זה, כהגדרתו להלן;                                             

“מערכת קיוטון” – מערכת הכוללת את כל המכשירים המותקנים ברכב, מערכות המחשוב, אפליקציה, הציוד והאביזרים המיועדים לבצע
                            את השירות על פי הסכם זה וכן שירותים נוספים אחרים;

“מרכז שליטה” או “”משל”ט”- מרכז הבקרה/ שליטה הארצי של החברה;

“קוד סודי” או “קוד נטרול “- צירוף ספרות, אשר אותן קיבל הלקוח, לצורך נטרול מערכת קיוטון ולצורך  זיהוי אישי, המיועד לשמש גם
                                             לקבלת שירות אישי;

“המנוי”- מי שהוצהר ע”י הלקוח כ”מנוי” ו/או שצוין בנספח להסכם זה. המנוי יכול שיהא הלקוח עצמו או משתמש קבוע ברכב שאינו
              בעל הרכב. המנוי יוכל בכפוף לאמור בהסכם זה להודיע על גניבתו של הרכב;

“מורשה” – מי שפרטי נמסרו על ידי הלקוח ו/או המופיעים בנספח להסכם זה וקיבל  מהלקוח (כאמור בנספח להסכם זה) את קוד נטרול
                  המערכת כהגדרתו להלן. המורשה יוכל בכפוף לאמור בהסכם זה להודיע על גניבתו של הרכב;

“נהגים”- כל מי שפרטיו נמסרו על ידי הלקוח ו’/או המופיעים בנספח להסכם זה ואשר נוהג/ים ברכב מעת לעת או דרך קבע;

“התקנה” – שירות של התקנת מכשירי קיוטון וחיבורם למערכת קיוטון על ידי מתקין מורשה / מוסמך;

“בעלות” – לרבות זכות שכירות ברכב לתקופה רצופה של שנה או יותר;

“קוד” או “אות אזעקה”- האות שמשדר מכשיר קיוטון במקרה של חווי על גניבה;

“קישור אלחוטי”- קישור בין הרכב לבין המרכז השליטה יעשה עלפי נהלי החברה. הקישור נועד לאפשר את קליטת הרכב במערכת קיוטון
                            לרבות קליטת הנתונים שמסר הלקוח במחשב קיוטון;

“משטרה” או “משטרת ישראל”- משטרת ישראל;

“הליך זיהוי” – הליך שמטרתו אימות הפונה לחברה לצורך ביצוע פעולות אשר אושר על ידי הלקוח;

“כוחות חירום”- כל גוף אכיפה לרבות צה”ל וכוחות ביטחון;

“מתקין מורשה” או “מתקין מוסמך”- מי שהוסמך על ידי חברת קיו סייף להתקין להסיר או לתקן את המכשיר בכלי רכב;

“משווק מורשה”- מי שהוסמך על ידי חברת קיו סייף למכור את המכשיר;

 

ב.       כללי :

 

1.       המבוא להסכם זה ונספחיו, על כל הפרטים שמולאו בו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כותרות הסעיפים, מספורם ועריכתם נועדו לשם נוחות והתמצאות בלבד. אין לייחס להן משמעות עניינית.

2.       בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הסכם זה לבין כל תנאי כלשהו במסמך או מסמכים אחרים או בהתחייבות שנתנה ללקוח בעל פה לפני ההתקשרות בהסכם זה יגבר האמור בהסכם זה . הסכם זה ממצה את כל ההסכמות בין הצדדים ומחליף כל מצג הבטחה ו’או התחייבות בכתב ו/או בע”פ שנמסרו ללקוח עובר להתקשרות בהסכם. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים עלפי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 ו/או דין קוגנטי אחר ו/או עילות חוץ חוזיות.

3.       הסכם זה על כל תנאיו ונספחיו יחולו על הלקוח ועל יותר מכלי רכב אחד של הלקוח. כאמור בהסכם זה, וכל על העושה שימוש ברכב לפי הרשאה של הלקוח ו/או הפועל מטעמו של הלקוח, לרבות מי שהלקוח ציין כמנוי (מי שעושה שימוש ברכב באופן קבוע) בטופס פרטי לקוח/ מנוי. למען הסר ספק בלבד, יודגש כי הזכות להזמין שירותים נוספים ו/או להודיע על הפסקת השירות תהיה נתונה ללקוח בלבד;
לצורך מתן השירותים, מייפה בזה הלקוח את החברה ואת הפועלים מטעמה לפעול בשמו ובמקומו כאילו היו בעליו החוקי של הרכב, בכל הקשור ו/או הנובע ממתן השירותים, בכלל זה לפנות ולדווח לכל גורם ע”פ שיקול דעתה של החברה, בשל אירוע שלדעת החברה מחייב פנייה כאמור. כן הלקוח מסכים כי החברה תעשה שימוש בנתונים שמסר לה וכן בנתונים שנצברו במאגרי המידע של החברה, לצורך מתן בשירות לפי הסכם זה, לרבות העברתם לגורמים המסייעים בידה או הפועלים מטעמה.

 

 

ג.        תנאי מתלה:


תוקף הסכם זה בין הלקוח לבין החברה מותנה באישור הלקוח לביצוע ההתקנה או לאחר שייחתם ע”י הלקוח או לאחר אישורו של ההסכם באתר החברה או לאחר שהלקוח מסר הזמנה בכתב מטעמו ולרבות מורשה מטעמו, להתקנת מכשיר ומערכת קיוטון ברכב על פי תנאי הסכם זה או לאחר שהלקוח אישר התקשרות על פי תנאי הסכם זה.  אולם השירות נשוא הסכם זה יחל להינתן על ידי קיו סייף אך ורק לאחר שתתבצע התחברות למוקד השירות של קיו סייף וכן הקישור האלחוטי. מובהר כי קיו סייף תוכל לבצע את התחייבויותיה על פי הסכם זה אך ורק לאחר ביצוע הקישור האלחוטי אשר יתבצע לכל המאוחר בתוך 7 ימי עבודה ממועד התקנת מכשיר קיוטון ללקוח והסכמת הלקוח לתנאי הסכם זה וכן את סוג השרות שהזמין הלקוח, מחיר השירות והסכמת הלקוח לשימוש במידע שמנסר על ידו כאמור בסעיף 21.3 להלן.

 

ד.       הצהרת בעלי הרכב:

 

4.     הלקוח מצהיר בזה כי הוא בעליו של הרכב מסוג __________, דגם _________, מ.ר._________ שנת ייצור_________ (להלן: “הרכב”).

5.     הלקוח מאשר כי ההצהרה דלעיל בדבר היותו בעל או בעלי הרכב הינה תנאי יסודי בהסכם זה וכי הפרת הצהרה זו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה אשר עלולה לגרום לפגיעה בלתי מורשית בזכויותיהם של בעל/י הרכב בקניינים ובפרטיותם על כל הנובע ומשתמע מכך אשר תגרור אחריותו האישית לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או נזק וכל אשר יגרם כתוצאה מהצהרה כוזבת/בלתי נכונה.

6.      הלקוח מצהיר כי הנו בעליו היחיד של הרכב וכי ככל שיש לרכב בעלים נוספים הרי שהתקשרותו בהסכם זה והתקנות מכשיר קיוטון ברכב הינן על דעת ובהסכמת כל בעלי הרכב.

7.     הלקוח מתחייב לידע את כל מי שנוהג ברכב ברשות על כך שמותקנת ברכב מערכת קיוטון וכי הרכב ניתן לאיכון בהתאם להוראות הסכם זה.

8.     כל עוד לא התבצעה התחברות למוקד קיוטון וכן בוצע הקישור האלחוטי לא ניתן לספק שירות איכון כלשהו על פי הסכם זה.

 

ה.       השירות:

 

9.       הלקוח מצהיר בזאת כי ניתנה לו האפשרות לקרוא הסכם זה על כל סעיפיו,  תנאיו ונספחיו ולהתייעץ עם גורם מקצועי לרבות עו”ד מטעמו טרם החתימה על הסכם זה. מהות השרות שתספק קיו סייף פרטיו ותכונותיו הינם בהתאם להוראות הסכם זה.

10.    הלקוח מתחייב לשלם דמי המנוי בשיעורים ובמועדים שימסרו ללקוח על ידי קיו סייף ולקיום יתר התחייבויותיו המהותיות עפ”י ההסכם וכל עוד לא התבקש ניתוק של השרות כמפורט בהסכם זה, יהיה הלקוח זכאי לכך שקיו סייף תספק את השירות כמפורט בהסכם זה בשטחי מדינת ישראל (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינית אולם כולל שטחי יהודה ושמרון שאינם כלולים בתחומי הרשות הפלשתינית) במשך 24 שעות ביממה בכל יום למעט יום כיפורים במצבי השרות לפי בחירתו של הלקוח כפי שמסר לקיו סייף ו/או לפי המצוין במקום המיועד לכך בנספח להסכם זה.

11.    הלקוח מצהיר כי הוסבר לו שהשרות יופסק שלוש שעות קודם לכניסת יום כיפורים ויחודש  שלוש שעות לאחר צאת יום כיפורים . סוגי השרות השונים יפורטו בהסכם זה להלן.

12.    ידוע ללקוח כי המכשיר תומך בטכנולוגיית דור 2 בלבד. היה ויחול שינוי כלשהו ברגולציה ו/או בחיקוק ו/או החלטת ממשלה ו/או כל הוראה ו/או החלטה מחייבת אחרת, החברה תפעל לשדרג את המכשיר למכשיר תומך מתאים וזאת תמורת תשלום אותו מתחייב הלקוח לשלם עבור השדרוג שעלותו תיקבע על ידי החברה.

 

 

 

 

ו.        נטרול המערכת באמצעות קוד נטרול:

 

13.    בסיום התקנת מכשיר קיוטון ברכב, יקבל הלקוח או המנוי קוד סודי אשר ישמש לנטרול מערכת קיוטון.

14.    הלקוח מצהיר בזאת שמובן לו כי קוד נטרול המערכת הוא אישי וסודי. הלקוח מתחייב לא להעביר ולא לגלות את הקוד שיימסר לו על ידי החברה, למי שלא הורשה על ידו במפורש בהסכם זה ונספחיו לעשות שימוש ברכב, ולעשות ככול שלאל ידו על מנת להבטיח שהקוד לנטרול מערכת קיוטון לא יועבר לשום אדם ו/או גורם שאיננו מצוי ברשימת המורשים המפורטת בנספח להסכם זה ו/או שנמסרה על ידי הלקוח לקיו סייף.

15.    הלקוח מתחייב  להבטיח כי הקוד יישמר בסודיות וכאמור לא יימסר לגורם שאינו מורשה (ע”פ רישומי החברה) וכן להבטיח שהקוד לא ירשם  במקום העלול להיות גלוי לעין למי שאינו מורשה וכן לא יירשם במקום כלשהו ברכב או על מסמך המצוי ברכב. הלקוח מצהיר שהובהר לו היטב כי החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ודרך לכל תוצאה ו/או נזק הנובעים מהפרת התחייבות זו של הלקוח.

16.    הלקוח מצהיר כי הוסבר לו כי מומלץ אחת לתקופה (כ-6 חודשים לכול היותר)  להחליף את קוד נטרול המערכת. הלקוח יפנה בבקשה זו לחברה וכנגד תשלום לחברה בהתאם לתעריף העדכני, יוחלף הקוד הסודי.

 

ז.               שירותי אכיפה:

 

17.    החברה תספק ללקוחותיה שירותי אכיפה ע”פ בקשת הלקוח והסכמתה לכך וע”פ התנאים שיקבעו על ידה מעת לעת לרבות תשלום חודשי בעבור שירותים אלו.

18.    כחלק משירותי האכיפה, יאויש מרכז השליטה 24 שעות 7 ימים בשבוע לקבלת התרעות וביצוע התקשרות עם הלקוח במקרה של אירוע בזמן אמת. במידה והלקוח לא יאותר על ידי המוקד מכל סיבה שהיא, לרבות באמצעות הטלפון ו/או בכל אמצעי אחר, הלקוח מתיר למרכז השליטה להורות על שליחת יחידת אוכפים  לבדיקת האירוע במקום.

19.    האכיפה תתבצע אך ורק בשטחים בנויים ובכבישי מדינית ישראל ,אכיפה לא תתבצע בדרכי שטח ו/או בחוף הים ו/או בכל דרך שאינה נמנית על כבישי ישראל המוסדרים.

20.    האוכף/ים מטעם החברה לא יבצעו מרדפים אחר כלי רכב לרבות עיקובים וכל פעולה שיש בה סיכון ו/או אי חוקיות ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומי מטעמה.

21.    הלקוח ו/או מי מטעמו מצהיר בזאת כי אין לו ואף לא תהיה לו כל תלונה ו/או טענה כלפי קיוסייף בע”מ ו/או מי מטעמה בעניין זה.

 

ח.      זיהוי לקוח לקבלת שירות:

 

22.    הלקוח מתחייב כי לצורך קבלת השירותים על פי הסכם זה לפי פניה לחברה על הפונה להיות מנוי או מורשה ולקיים את הליך הזיהוי (להלן: “הליך הזיהוי”) הבא:

22.1.      הפונה לחברה ימסור פרטי הרכב והזיהוי לגבי הרכב.

22.2.      הפונה לחברה ימסור את פרטיו האישיים לרבות שם פרטי משפחה, ת.ז. שלו וכתובת.

22.3.      הפונה לחברה ימסור כל פרט אימות סביר נוסף לפי בקשת החברה לרבות מתן מענה לשאלות זיהוי ולרבת מסירת קוד נטרול המערכת ככל שקיים וככל שהוא ידוע לחברה ולא שונה על ידי הלקוח.

22.4.      הליך זיהוי זה נדרש לשם מתן השירותים על ידי החברה למעט במצבי מצוקה כאמור בסעיף 27 ותתי סעיפיו להסכם זה. קיומו הקפדני של הליך הזיהוי מתחייב לצורך שמירה על פרטיות הלקוח ו/או המנוי וכול הנוהגים ברכבי הלקוח ולא ניתן יהיה בשום מקרה לקבל שירותים לפי חוזה זה  אלא  אם יבוצע הליך הזיהוי במלואו. הלקוח  מסיר כלפי חברת קיו סייף בע”מ, כל טענה הקשורה לכך שלא ניתן שירות כלשהו במקרה של אי קיום הליך  הזיהוי במלואו על ידי הלקוח ו/או מי המורשה מטעמו.

 

ט.      איכון לאחר גניבת רכב:

 

23.    החברה מציעה ללקוח ובכפוף לקיום התחייבויותיו המהותיות כמפורט בהסכם זה, שירותי איתור ואיכון במקרה של גניבת רכב.
שרות איכון יינתן למורשה או מנוי אשר הודיע למרכז השליטה לאחר שביצע את הליך הזיהוי כי הרכב נגנב. כתנאי לקבלת  השרות,  יענה המורשה או המנוי על כל שאלה על ידי החברה שתכליתה לוודא שאכן הרכב נגנב.

24.    במקרה זה תפעל החברה לאיכון הרכב באמצעות הפעלת מערכת קיוטון בכפוף למגבלות והתנאים המפורטים  בהסכם זה.

25.    ככול ויאוכן הרכב, החברה תודיע למשטרת ישראל ו/או לכוחות הביטחון על פי שיקול דעתה הבלעדי, על הגניבה, על מיקומו המשוער של הרכב כפי שאוכן ולרבות כל הפרטים הנדרשים. אין באמור לפי סעיף זה כדי  להוות תחליף או לגרוע מחובתו של הלקוח לפנות בעצמו למשטרה ולדווח על הגניבה.

26.    בנסיבות שאינן בשליטת החברה לרבות העובדה כי לא יעלה בידי קיו סייף ליצור קשר עם המשטרה מכול סיבה שהיא, בנסיבות אלו קיו סייף מתחייבת להקדיש מאמצים סבירים על מנת להתגבר על הקושי וליצור  קשר עם המשטרה אולם לא תהיה אחראית למצב של חוסר יכולת ליצור קשר עם המשטרה מסיבות שאינן תלויות בקיו סייף.

27.    הלקוח מתחייב להודיע למנוי ולכל מורשה כי הודעה לחברה על גניבת הרכב עשויה לגרור בעקבותיה פעולות של משטרת ישראל כלפי הרכב וכלפי הנוהג בו ובכלל זה עיכובו של כלי הרכב עצירת נסיעתו באמצעים שונים פגיעה וגרימת נזק לרכב, מעצרו עיכובו או מאסרו של הנוהג ברכב או פגיעה אחרת בנוהג ברכב ובכלל זה אף שימוש בכלי נשק.

28.    הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת הינו משחרר את החברה ומי מטעמה מכל אחריות מכל סוג או מין שהוא לכל פעולה שתינקט ע”י משטרת ישראל ו/או כוחות הביטחון בעקבות הודעתה על גניבת הרכב ולכל נזק  שייגרם לרכב או ללקוח או למנוי או למורשה או לאחרים בעקבות ההודעה כי הרכב נגנב.  

29.    הלקוח מתחייב לפעול במאמצים סבירים כדי לגרום לכך שהוא ו/או המנוי ו/או המורשה לא ימסרו לחברה הודעה כוזבת על גניבת הרכב מקום בו לא בוצעה גניבה של הרכב (להלן:” הודעת סרק“) במקרה ויגרמו לקיו סייף נזקים בגין הודעת סרק שנמסרה על ידי הלקוח ו’/או המנוי  ו/או המורשה לרבות במקרה שתוגש תביעה נגד קיו סייף לשיפוי על נזקים  בגן הודעת שווא ישפה הלקוח את קיו סייף על מלוא נזקיה ו/או הוצאותיה לרבות הוצאותיה המשפטיות, במקרה של רשלנות  ו/או הפרת התחייבות הכלולה בהסכם זה על ידי הלקוח ו/או המנוי ו/או המורשה .

 

י.        איכון לאחר קריאת אזעקה:

 

30.    ככול וממכשיר קיוטון ישודר וייקלט בחברה קוד אזעקה, באופן שלפי הנחת דעתה של החברה מתבצע ניסיון (לכאורה) של גניבת רכב, החברה תפעל לאיכון הרכב על פי הנהלים המקובלים בקיו סייף ובכפוף למגבלות והתנאים המפורטים בהסכם זה. החברה רשאית להתקשר למנוי או למורשה לפי מספרי הטלפון שמסר לקיו סייף למטרה זו ו/או  למטרות המצוינות בנספח להסכם זה כדי לנסות לאמת כי אכן בוצעה גניבה של הרכב או ניסיון לגניבת הרכב (להלן:” אירוע הגניבה“). תנאי לביצוע השיחה כי בתחילת השיחה בוצע הליך זיהוי.

31.    החברה תחליט לאחר הפעלת שיקול דעת סביר ובהתאם לנסיבות המקרה אם נדרש דיווח למשטרת ישראל. אישר המנוי  או המורשה לקיו סייף כי מתרחש אירוע גניבה או אם סבורה החברה כי מתבצע אירוע גניבה תתקשר החברה למשטרת ישראל על מנת להודיע על  האירוע ועל מנת למסור את מקומו המשוער של הרכב כפי שאוכן  אם יאוכן בכפוף לאמור בסעיף 20 להסכם. למטרה זו מייפה הלקוח את כוחה של קיו סייף לפנות למשטרת ישראל  ולמסור לה את הפרטים שנמסרו  לה על ידי הלקוח ו/או המופיעים בנספח להסכם זה (טופס התקשרות פרטי הלקוח)  כולם או חלקם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה או עלפי דרישת משטרת ישראל. החברה תודיע ללקוח כי במקרה זה עשויה משטרת ישראל לבצע פעולות כנגד הרכב וכנגד הנוהג בו  כאילו הרכב גנוב, והלקוח משחרר את קיו סייף מכל אחריות למקרה כזה כאמור וכמפורט בסעיף 25 לעיל בשינויים המחויבים ולמעט אם נזק נגרם באשמת קיו סייף ובכפוף להוראות הסכם זה.

32.    הלקוח מצהיר כי הובא לידיעתו כי ייתכנו מקרים של גניבת רכב אשר לא יאפשרו הפעלת מערכת קיוטון מסיבה של שיבוש המערכת ו/או מכול סיבה שהיא. הלקוח מתחייב ומצהיר כי לא יבוא בדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בהתקיים מצב כגון זה.

 

יא.     איכון לאחר קריאת מצוקה:

 

33.    תנאי לקבלת שירות זה- הינו כי הלקוח התקין ברכב על ידי מתקין מורשה מטעם החברה לחצן מצוקה. שרות זה יינתן בהתאם לבקשת הלקוח והתקנה ושימוש בלחצן מצוקה הינו כאמור בנספח להסכם זה כדלקמן:  

33.1.      ככול ותתקבל במערכת קיוטון התראה כי לחצן המצוקה ברכב נלחץ, יפתח קו חירום לשיחה קולית עם הלקוח/ מנוי/ מורשה/ נהג ברכב על מנת לסייע במצוקתו. כן תפעל החברה לאיכון הרכב בכפוף למגבלות והתנאים המפורטים בהסכם זה. אם יאוכן הרכב תתקשר החברה למספר הטלפון שנמסר על ידי הלקוח לצורך זה ו/או כאמור בנספח להסכם זה ותודיע על כך שהנוהג ברכב זקוק לסיוע ולרבות על מיקומו של הרכב.

33.2.      ככול ותתקבל במערכת קיוטון התראה כי לחצן המצוקה ברכב נלחץ, ייפתח קו חירום לשיחה קולית ויתברר כי המדובר ב”מצוקה רפואית”, תפעל החברה לאיכון הרכב בכפוף למגבלות והתנאים המפורטים בהסכם זה. לאחר איכון הרכב תתקשר החברה למספר הטלפון  שנמסר על ידי הלקוח לצורך זה ו/או למספר טלפון אחר כאמור בנספח להסכם זה, ואם לא ציין מספר טלפון כלשהו למגן דוד אדום בישראל ולכול שירותי ההצלה על פי שיקול דעתה ותודיע כי אדם ברכב זקוק לסיוע רפואי דחוף במקום הימצאותו של הרכב.

33.3.      אם יתקבל במערכת קיוטון חיווי על כך שלחצן המצוקה נלחץ ואם בחר הלקוח בשימוש בלחצן המצוקה ברכב, יפתח קו חירום לשיחה קולית עם הלקוח ברכב. ככול והמדובר ב “מצוקה ביטחונית” תפעל החברה לאיכון הרכב בכפוף למגבלות והתנאים המפורטים בהסכם זה, למעט אם הובהר בשיחה עם הלקוח כי אין בכך צורך או שלפי שיקול הדעת הסביר של קיו סייף מדובר בלחיצת הלחצן בשוגג. אם יאוכן הרכב באופן המעיד על קיום מצוקה ביטחונית, תתקשר החברה למשטרת ישראל על מנת להודיע כי האדם המצוי ברכב סבור שהוא נמצא במצב המסכן את חייו וזקוק לעזרה של כוחות הביטחון ו/או צה”ל ו/או משטרת ישראל, ותמסור את מיקומו של הרכב.

33.4.       הלקוח מתחייב שלא להפעיל את לחצן המצוקה אלא באחד המצבים המנויים כאמור לעיל. ככול ויתברר כי הלחצן נלחץ לא כאמור מאחד המקרים המפורטים לעיל, החברה רשאית להזהיר את הלקוח ומי מטעמו בפעם הראשונה וככול ויתקבלו לחיצות כוזבות נוספות אף לקנוס את הלקוח על פי מחירון אשר יעודכן מעת לעת והלקוח מתחייב לשאת בעלויות אלו.

33.5.       במקרה שלחצן המצוקה יילחץ בטעות או ללא הצדקה תוך הפרת חובת הלקוח בסעיף 32.4 לעיל, יישא הלקוח בכל נזק שייגרם בגן כך לחברה או לאחרים  למעט אם מדובר בתקלה טכנית בלחצן שאיננה נובעת  ממעשה או מחדל רשלני מצד הלקוח או מי מטעמו וכן למעט במצב בו החברה לא ניסתה להתקשר ללקוח כדי לוודא את קיומו של מצב המצוקה.

33.6.       במקרה של לחיצה על לחצן המצוקה מתחייבת החברה לפעול כמיטב יכולתה באופן סביר לשם איכון הרכב בכפוף למגבלות והתנאים המפורטים בהסכם זה. אם יאוכן הרכב מתחייבת החברה להתקשר לגורמים המפורטים בסעיפים 32.1-32.3 (לרבות כוחות החירום ככול ויידרש) לפי העניין ולהודיע להם על מקומו המשוער של הרכב כפי שאוכן. ידוע ללקוח כי ייתכנו נסיבות שאינן בשליטת קיו סייף בהן לא יעלה בידי קיו סייף ליצור קשר עם מי מהגורמים הנ”ל בין השאר  משום שהדבר תלוי  בתקינות קווי הטלפון של בזק ובהיענותם של הגורמים הנ”ל לפניה. בנסיבות אלו, קיו סייף מתחייבת להקדיש מאמצים סבירים על מנת להתגבר על הקושי וליצור קשר עם הגורמים הנ”ל אולם לא תהיה אחראית למצב  של חוסר יכולת ליצור קשר עם הגורמים הנ”ל מסיבות שאינן תלויות בקיו סייף.

33.7.      הלקוח מתחייב להביא את תכנם של הסעיפים הנ”ל לידיעת כל הנוהג ברכב.

 

יב.     התחייבות והצהרות הלקוח:

 

34.    הלקוח מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו על ידו לחברה בהסכם זה, לרבות בנספחיו, הם מלאים ומדויקים; הלקוח יודיע לחברה, בהקדם האפשרי, על כל שינוי בפרטים שנמסרו לחברה. השינוי יחייב את החברה אך ורק אם הגיע אליה בפועל. אי קיום האמור יפגע בשירות, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בשל כך.  

35.    הלקוח מסכים לכך שבאמצעות מערכת קיוטון ניתן לאכן את הרכב בו הותקנה המערכת אם תתקבל הודעה על גניבתו או אם ישודר אות אזעקה ממכשיר קיוטון ובכל מקרה אחר המצוין בהסכם. הלקוח מתחייב להשתמש במכשיר קיוטון ובשירות אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה וכדי לקבל את השירות על פי הסכם זה והוא מתחייב לא להשתמש  בשירות למטרה בלתי חוקית או על מנת לפגוע בכל דרך שהיא בזכות הפרטיות של צד שלישי ו/או על מנת לגרום  נזק כלשהו לקיו סייף ו/או צד שלישי.  

36.    הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי השימוש בשירות האפליקציה לרבות באיכון כלי רכב ו/או כל מוצר אחר של החברה המשמש לאיכון, אשר  מותקנים בציוד מכל סוג שהוא ו/או הנישא על גוף האדם ו/או ציוד לקבלת מידע על מיקומו של אדם, אשר אינה בידיעתו ו/או בהסכמתו המפורשת לרבות של המשתמש בהם, עלול להוות עבירה על חוקי הגנת הפרטיות ו/או כל חוק רלוונטי אחר אשר גוררת עמה חיובים פליליים ואזרחיים.

לפיכך, הלקוח ומי מטעמו, מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי חברת קיו סייף בע”מ ו/או מי מטעמה ו/או חברות בת/שותפות בעניין זה. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי קיו סייף בע”מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק שיגרם לי ו/או למשתמש ו/או לצד ג‘ כתוצאה מהפרת סעיף זה. הלקוח ומי מטעמו, מתחייבים לשפות את קיו סייף בע”מ ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה או חסרון כיס שיגרמו לה כתוצאה מהפרת סעיף זה.

37.    הלקוח מתחייב לשמור על תקינות  מכשיר קיוטון המותקן ברכב ומתחייב לא להסיר, לא לפרק ולא לנסות להסיר או לפרק את מכשיר קיוטון מן הרכב או לטפל בו בכל צורה שהיא. כמו כן מתחייב הלקוח כי במקרה שעל אף האמור לעיל יוסר המכשיר מן הרכב יודיע על כך הלקוח ו/או המנוי לקיו סייף מיד עם היוודע הדבר ולא יעשו במכשיר כל שימוש או דבר אחר ובכלל זה לא יתקינו בשום פנים ואופן ברכב כלשהו.

38.    הלקוח מתחייב להודיע לקיו סייף בכתב על כל מקרה שבו הרכב יצא מרשותו שלו ושל המנוי באופן שאין לו או למנוי שליטה על הרכב כגון במקרה של תאונה מכירה או השכרה. הואיל וגניבת הרכב יכולה להתבצע בנסיבות בהן לא תופעל מערכת קיוטון כמפורט לעיל, מתחייב הלקוח להודיע לקיו סייף על יציאת הרכב מרשותו שלו ושל המנוי גם במקרה של גניבה או חשד לגניבה וזאת בע”פ אם ייוודע לו על כך וכמפורט בסעיף 17 להסכם זה .

39.    הלקוח מתחייב להודיע לחברה על כל מקרה שבו הרכב לא יהא ברשותו ו/או בחזקתו ו/או בשליטתו.
במקרה של מכירת רכב מתחייב הלקוח להודיע לרוכש על קיומו של המכשיר ברכב. ככול ומכירת הרכב נעשתה ללא שמכשיר קיוטון הועבר לרכב אחר בבעלות הלקוח כאמור בסעיף 22 להלן, מתחייב בעל הרכב להודיע לקיו סייף בכתב לא יאוחר ממועד העברת הבעלות והחזקה ברכב  לבעלים החדש על הוצאת הרכב מרשותו וכן לידע את בעלי הרכב החדשים על קיומה של מערכת קיוטון ברכב. עם ביצוע העברת בעלות ברכב יבוא חוזה זה מידית לקיצו בכפוף ליתר הוראות הסכם זה אולם מובהר כי כל עוד לא הודיע הלקוח בכתב לקיו סייף על העברת בעלות ברכב ו/או מכירתו ו/או הוצאת הרכב מרשותו הוא יהיה חייב בתשלום דמי השירות ובלבד שקיו סייף המשיכה במתן השירות, מובהר כי במקרה כזה החברה לא תהא מחויבת בחיוב ו/או באחריות כלשהן כלפי הבעלים החדש של הרכב.

40.    הלקוח מתחייב להודיע לקיו סייף על כל נזק או קלקול שייגרם למכשיר עם היוודע דבר היגרמם ולהביא את הרכב לקיו סייף, למתקין מוסמך למעבדות השירות או לכל מקום אחר עליו תודיע לו קיו סייף לשם תיקונו או החלפתו  של המכשיר המותקן ברכב. מובהר כי מסירת הודעה כאמור הינה חיונית לשם פעולתה התקינה של המערכת ולשם מתן השירות עלפי הסכם  זה וכי אם  הלקוח לא יודיע לקיו סייף בתוך 36 שעות מהמועד שנודע לו על כך, על כל נזק  או קלקול של המכשיר או על אי פעולה מסיבה אחרת  או ימנע מלהביא את הרכב לשם תיקון או החלפת המכשיר בתוך 48 שעות  מהמועד שנודע לו על כך לא תהיה לקיו סייף כל אחריות ו/או מחויבות למתן השירות אם לא ניתן היה לספק אותו עקב הנזק או הקלקול במכשיר.

41.    לפי דרישתה של קיו סייף יביא הלקוח או יגרום לכך שהמנוי יביא את הרכב לקיו סייף- למתקין מוסמך , למעבדת שירות או למקום אחר  שתורה לו קיו סייף, כדי להחליף את המכשיר ו/או לתקנו ו/או לשפרו או לשנות בו דברים  וזאת בתוך 72 שעות ממועד קבלת ההודעה אם הדבר הכרחי לשם מתן שירות או בתוך 21 יום  אם מדובר  בשינוי או שיפור שאיננו הכרחי למתן השירות.  מובהר כי אם הלקוח ימנע מלהביא את הרכב לשם תיקון או החלפת המכשיר כאמור לעיל  לא תהיה לקיו סייף כל אחריות ו/או מחויבות למתן השירות אם לא ניתן היה לספק  אותו עקב נזק או קלקול במכשיר.

42.    לשם הפעלתה התקינה והשגרתית של מערכת קיוטון, תתבצע בדיקת תקינות המערכת אחת לשנה. הלקוח מתחייב לתאם את מועד ביצוע הבדיקה עם מתקין מורשה מטעם קיו סייף ויביא את הרכב  לבדיקה שנתית. מובהר כי בדיקת תקינות כאמור הינה חיונית  לשם פעולתה התקינה של המערכת ולשם מתן השירות  על פי הסכם זה.

43.    הלקוח מתחייב להודיע ולגרום לכך שהמנוי יודיע  לכל הנוהג ברכב ברשות על כך שברכב מותקן מכשיר קיוטון ולהדגיש בפניו כי באמצעות המערכת  ניתן לאכן את הרכב את הרכב  כמפורט בהסכם זה ובתוך כך לפי הודעת המנוי או מורשה על גניבה במקרה של שידור אות אזעקה  ממכשיר קיוטון או במקרה של לחיצה על לחצן מצוקה.

44.    הלקוח מתחייב לנקוט צעדים באופן סביר על מנת לגרום למילוי הוראות סעיף זה על כל סעיפיו הקטנים גם ע”י המנוי. הלקוח מתחייב להביא את תכנו של סעיפים אלו לידיעת כל הנוהג ברכב.

 

יג.      התמורה:

 

45.    בתמורה למתן השירות, כפי שיזמין הלקוח, הלקוח מתחייב  לשלם את דמי ההתקנה, ודמי השירות בסכומים ובמועדים שנמסרו לו על ידי החברה עבור כל תקופת חיוב בהתאם  לתעריף העדכני של החברה (לעיל ולהלן דמי השירות או התעריף העדכני לפי העניין) ובכפוף  לאמור בסעיף 46 להלן. דמי ההתקנה והשירות יעודכנו מעת לעת על פי מחירון החברה בכפוף לאמור בסעיף 46  להלן.

46.    התשלום בגין השירות יבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק של הלקוח (עסקי בלבד) או באמצעות  כרטיסי אשראי של הלקוח למשך שנה מראש. לחברה שיקול הדעת לקבוע את אמצעי התשלום באמצעותם רשאי הלקוח לשלם את התשלומים לפי הסכם זה, ולשנות מעת לעת בכפוף להודעה ללקוח על השינוי 30 יום מראש.
הלקוח נותן בזאת לחברה הרשאה לחייב את כרטיס האשראי ו/או את חשבון הבנק אשר פרטיהם מסר לחברה, בסכומים אותם יהיה עליו לשלם במועדים אשר סוכמו בין הלקוח לחברה בגין השירותים שיקבל לרבות דמי מנוי חודשיים, תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות שיבוצעו לבקשת הלקוח. החיוב כאמור יבוצע על ידי העברת הוראת תשלום לחברת האשראי ו/או לבנק בסמוך למועד התשלום.

47.    לאחר חלוף שנים עשר (12) חודשים ממועד תחילת מתן  השירות על ידי החברה ללקוח רשאית החברה לשנות מעת לעת אך לא יותר מאחת לשנה את דמי השירות לפי שיקול דעתה ובכפוף לחובה חוקית של החברה בעניין  זה על פין הדין ובלבד ששיעור העלאת דמי השירות לא יעלה על 25% בהעלאה  בודדת וזאת בהודעה מוקדמת של 30 יום והלקוח מצידו מתחייב להתאים את תשלומיו בהתאם. למען הסר ספק יובהר כי במקרה של העלאת  דמי השירות יהיה הלקוח רשאי להפסיק  את ההתקשרות בהתאם להוראות לעיל ובכפוף לקיום  התחייבויות לתשלומים עתידיים בגין שירות ו/או  ציוד שקיבל לפני מועד הספקת ההתקשרות וטרם שילם בגינה אם וככל שקיימים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ועל אף מגבלת שנים עשר החודשים ממועד תחילת מתן השירות החברה רשאית  להעלות את דמי השירות וכל תשלום אחר עקב גורמים שאינם בשליטתה כגון שינוי בעלויות מתן השירות אחת לשנה (באמצע ובסוף  שנה קלנדרית) בשיעור  העלאה של אף מעבר ל 25% בהודעה מוקדמת של לפחות 30 יום  והלקוח מתחייב להתאים את תשלומיו בהתאם.

48.    כל סכום על פי הסכם זה אשר לא ישולם ע”י הלקוח במועדו יישא ריבית בשיעור הריבית המקסימאלית הנגבית בבנק לאומי על חריגה מאשראי מאושר בחשבון חוזר דביטורי, מהיום שנועד לביצוע התשלום ועד לתשלום בפועל ולא יפחת מ- 10%.

 

יד.     המידע הנמסר מהלקוח:

 

49.    הלקוח מצהיר כי כלל הפרטים אשר נמסרו על ידו לקיו סייף בע”פ ו/או בכתב ו/או הרשומים בנספח להסכם זה, לרבות לגבי הרכב, הלקוח, המנוי, והמורשים (להלן: “המידע”) הם מלאים ומדויקים. הלקוח מתחייב להודיע לקיו סייף בכתב ובהקדם האפשרי על כל מקרה של שינוי במידע. השינוי יחייב את קיו סייף רק אם הגיע לידיה בפועל כאמור בסעיף 33 לעיל או במקרה שבו קיו סייף הסכימה לקבל עדכון פרטים בע”פ או בהודעות בכתב שלא ניתנו בדרכים הקבועות בסעיף 33 לעיל, והלקוח משחרר את קיו סייף מכל נזק שיתרחש בעקבות אי- עדכונה או אי- מסירת פרטים נכונים על ידו.

 

טו.    היעדר אחריות החברה לפעולות גורמים חיצוניים:

 

50.    ככול והחברה פנתה למשטרת ישראל או לגורם רפואי, טכני בטחוני או אחר (גורמים אלה או איזה מהם, להלן: “גורמים חיצוניים“) בכל מקרה כמפורט בהסכם זה, החברה מתחייבת אך ורק על נתונים שנמסרו לה ע”י הלקוח ו/או המנוי. החברה מודיעה ללקוח כי אין לגורמים חיצונים כל התחייבות מיוחדת כלפיו או כלפי קיו סייף וכי היא איננה מציגה מצג כלשהו בקשר ליכולתם או אי יכולתם של הגורמים החיצוניים למצוא את הרכב, להגיע אליו או לבצע פעולה כלשהי בנוגע אליו או לנוהגים או לנוסעים בו.

51.    בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל מעשה או מחדל של הגורמים החיצוניים או נזק כלשהו שיגרם ללקוח ולרבות לרכב, למעט נזקים שנגרמו כתוצאה מאשמתה של קיו סייף ובכפוף ליתר הוראותיו של הסכם זה.

 

טז.    חיסיון ושמירת מידע:

 

52.    קיו סייף מתחייבת כי כל המידע או הפרטים המצויים ברשותה בכל עת לגבי הלקוח, הרכב, המנוי, הנהגים והמורשים (להלן בסעיף זה: “המידע”) לא יועברו לאנשים ו/או לגופים חיצוניים שלא קשורים לחברה, למעט גופים שהלקוח הסכים בחוזה זה כי יימסר להם מידע (ובהם, בנסיבות המתאימות, משטרת ישראל וחברת הביטוח), ולמעט אם החברה תידרש למסור מידע זה כדין וכן למעט אם מדובר במידע שהינו נחלת הכלל. החברה אינה אחראית למקרים של השגת מידע שלא כדין, למעט במקרה של רשלנות מצד קיו סייף ומי מטעמה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובות קיו סייף על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981.

53.    הלקוח מצהיר בזאת כי הינו מסכים ומאשר כי כל הפרטים והמידע אשר נמסרו לחברה ו/או שהגיעו לידיעתה בקשר עם מתן השירות, יופיעו במאגרי המידע של החברה, והחברה תוכל לעשות שימוש במידע הנ”ל, לצורך מתן השירות על אף האמור בסעיף דלעיל.

54.    בנוסף לכך, החברה ומי מטעמה לרבות חברות שותפות או בנות, יהיו רשאיות לעשות שימוש בפרטים שנמסרו לחברה על ידי הלקוח לצורך פרסום ו/או הצעת שירותים ו/או מוצרים נוספים ללקוח מסוג השירות נשוא חוזה זה בדרך של דיוור ישיר ו/או הודעה אלקטרונית וכן שירותים ו/או מוצרים מסוגים נוספים ככל שהלקוח מסר הסכמתו לכך במפורש. מובהר כי הלקוח איננו חייב לתת הסכמתו לשימוש במידע לצורך פרסום ו/או הצעת שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור והוא יהיה רשאי בכל עת לבקש מהחברה בכתב או בשיחה טלפונית עם מוקדי השירות של החברה שלא יעשה שימוש כאמור במידע.

 

יז.      פירוק והתקנת המכשיר מרכב לרכב:

 

55.    הלקוח רשאי לפנות לחברה בבקשה לפרק מהרכב הקיים ולהתקין ברכב אחר את מכשיר ה-קיוטון. פירוק והתקנת המכשיר וחיבור המערכת יהיה כרוך בתשלום, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה ומי מטעמה. הלקוח יהיה זכאי להמשיך לקבל את השירות על פי הסכם זה לגבי הרכב אליו הועברה המערכת.

55.1.      החברה תאשר את העברת המכשיר לרכב החדש אך ורק אם התקיימו התנאים הבאים:

55.1.1.      הלקוח מסר לחברה את פרטי הרכב החדש כפי שמסר בנוגע לרכב הנוכחי.

55.1.2.      העברת המכשיר לרכב האחר נעשתה על ידי מתקין מוסמך ומורשה מטעם החברה.

55.2.      חל איסור מוחלט על העברת מכשיר קיוטון לרכב שאיננו בבעלותו של הלקוח, או לרכב אחר שלא התקיימו לגביו התנאים הנ”ל.

 

יח.    הגבלת מתן שירות והגבלת אחריות:
 

56.    החברה לא תהיה בשום מקרה, אחראית באחריות חוזית ו/או נזיקית ו/או על פי כל דין אחר, לכל נזק, הפסד, הוצאה או פגם שייגרמו ללקוח, לרכב, לנוסע או משתמש אחר ברכב, למנוי או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השירות ו/או בקשר עם ו/או כתוצאה מאי יכולתה של החברה לאכן את הרכב בכל מקרה  בו תתבקש או יהא עליה לעשות כן, או מאי יכולתה של החברה לקלוט, להגיב או לפעול בכל דרך שהיא במצב מצוקה, אלא אם הדבר נגרם כתוצאה מרשלנות ו/או ביצוע עוולה נזיקית ו/או הפרת התחייבות חוזית על ידי קיו סייף ו/או עובדיה, והכל בכפוף לתקרת האחריות כאמור בהוראת הסכם זה. מובהר, כי הפטור האמור מאחריות לא יחול במקרה של מעשה זדון מצד קיו סייף או מי מהפועלים בשמה.

57.    מנוי שאינו הלקוח, מובהר כי באפשרותו לקבל שירותים מן החברה בהתאם להתחייבויותיה כלפי הלקוח, ואולם יודגש כי המנוי אינו צד להסכם, ואינו זכאי לתבוע מהחברה אכיפה של חיוב כלשהו, והחברה איננה חייבת או אחראית כלפיו בשום סוג של חבות או אחריות הנובעים מהסכם זה, או מפעולות הקשורות אליו, וזאת מבלי שיש בכך כדי לפטור את החברה מחיובים החלים עליה על פי כל דין.

58.    הצדדים מסכימים כי התשלומים אשר הלקוח מתחייב לשאת ולשלם עפ”י הסכם זה, נקבעו ללא כל קשר לשווי הרכב או עם שיעור הנזק שעלול להיגרם ללקוח, למנוי או לנוהג ברכב או לאחרים במקרים בהם ירצו להשתמש במערכת קיוטון.

59.    מוסכם בין הצדדים להסכם זה, כי האחריות הנובעת מהסכם זה לרבות החוזית ו/או הנזיקית של החברה לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו ללקוח, לרכב, לנוסע או משתמש אחר ברכב, למנוי או לצד שלישי כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה ממעשה או מחדל של קיו סייף, מנהליה, עובדיה או כל אדם או גוף אחר הפועל בשמה או מטעמה, לרבות הפרת התחייבות או חובה כלשהי של החברה ו/או רשלנות מצידה ו/או ביצוע עוולה נזיקית על ידה (כולל במקרים שונים הנזכרים בסעיפי הסכם זה אך למעט פעולה של החברה או מי מהפועלים בשמה שנעשתה בזדון), תוגבל לסכום ההתקנה שגבתה החברה או לדמי המנוי החודשיים ששולמו לחברה בפועל ע”י הלקוח בגין הרכב נשוא התביעה בחודש שקדם להתרחשות המקרה בגינו הגיש הלקוח לקיו סייף דרישה או תביעה לתשלום בגין הנזק כשהוא מוכפל ב-50 (להלן: “תקרת האחריות“). מוסכם מפורשות כיתקרת האחריות תכסה את כל  התביעות וכל עילות התביעה, תהא כמותם ומספרם אשר יהא, והמתייחסות לאירוע מסוים ו/או כל הנובע ממנו ו/או קשור אליו.

 

יט.    הגבלת כיסוי שטחים:

 

60.    הלקוח מצהיר בזאת כי הוסבר לו על ידי החברה כי לא קיים כיסוי מלא בכל שטח מדינת ישראל ובכל עת ע”י מערכת קיוטון. כיסוי קיוטון תלוי בין היתר בגורמים רבים שאינם בשליטתה של החברה, לרבות תנאי מזג אויר, סוג הקרקע והמבנה הטופוגרפי שלה, התכסית למיניה, בניינים, מתקני תקשורת והפרעות תקשורת מכוונות או בלתי מכוונות. כמו כן עלולים להיות קשיים באיתור הרכב הנמצא במקומות סגורים כמו מוסכים, חניונים מקורים ומנהרות וכי ייתכנו הפרעות לשידור הנובעות מהמערכת האלקטרונית והחשמלית של הרכב. בשל גורמים אלה ואחרים שאינם בשליטת החברה, אין החברה מתחייבת כי הכיסוי של מערכת קיוטון יהיה רציף ובכל חלקי הארץ ועלולות להיות הפסקות או שיבושים בשירות. במקרה בו הוצגה ללקוח מפת אזורי כיסוי של המערכת, הלקוח מצהיר כי ידוע לו והוא מבין מבין כי מפה זו מתארת אך ורק רק את טיב הכיסוי המשוער על יסוד מחקרים ונתונים כלליים שלא לקחו בחשבון הפרעות או שיבושים למיניהם שעלולים להיגרם כמפורט לעיל. ככול ותפורסם על ידי החברה מפת כיסוי, לא תהא זו מחייבת את החברה והכול כמפורט לעיל.

 

כ.       הדגשת היעדר התחייבות לתוצאות:

 

61.    הלקוח מצהיר כי הוסבר לו על ידי החברה כי פעולתה של מערכת קיוטון תלויה בגורמים רבים מאוד אשר אינם בשליטתה. גורמים אלה כוללים בין השאר, מגבלות טכניות של כיסוי והפעלה ומגבלות הקשורות בפעולתם של גופים שונים שאינם בשליטת החברה לרבות חברות הסלולר, חברת בזק, חברת הוט, משטרת ישראל וכו’, אשר פעולתם התקינה יכולה להיות חיונית להפעלה תקינה של מערכת קיוטון. בשל מגבלות התלויות בגורמים אלה ואחרים אין החברה מתחייבת כי השירות יביא לתוצאה הרצויה ללקוח אשר לשמה הוא מתקשר בהסכם זה, וזאת בכפוף להוראות דלעיל. במיוחד אין החברה מתחייבת כי המכשירים או המערכת יפעלו בכל מקום או בכל זמן או כי ניתן יהיה לאכן את הרכב בכל מצב שיידרש, בין במקרה של אזעקה, בין במקרה של איכון, ובין במקרה של לחיצה על לחצן המצוקה המותקן ברכב.

61.1.      החברה תפעל באופן סביר ובשקדנות ראויה לאיכון הרכב לאחר היגנבו בכפוף למגבלות והתנאים המפורטים בהסכם זה.

61.2.      ההתקשרות בין החברה ללקוח איננה בשום אופן התקשרות לשם ביטוח ואיננה מהווה חוזה ביטוח, והחברה אינה מבטחת של הרכב, הנמצא ברכב, בעליו או הנוהגים בו בשום צורה שהיא. כמו כן, מובהר, כי ההתקשרות בין החברה ללקוח איננה בשום אופן התקשרות לשם מתן שירותי שמירה ואיננה מהווה חוזה שמירה, והחברה איננה שומרת של הרכב ו/או תכולתו ואין לה כל אחריות למקרים של פריצות גרידא לרכב, גניבת תכולתו ו/או חלקים ו/או רכיבים הימנו ו/או השחתה וגרימת נזקים כיוצ”ב.

61.3.      החברה תפעל באופן סביר ובשקדנות ראויה להודיע כל הודעה שהתחייבה להודיע לגורם כלשהו על פי הסכם זה.

61.4.      התחייבותה החברה כאמור בהסכם זה, תהא מוגבלת אך ורק לנקיטת הפעולות המפורטות בתיאור השירות כמפורט בהסכם זה לעיל.

 

כא.   הפעלת סרק:

 

62.    הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהמכשיר או המערכת עלולים לפעול באקראי ו/או הפעלת סרק ולגרום להפעלת מערכת קיוטון כאילו אירע מצב אזעקה. במקרה כזה עלול להתבצע דיווח למשטרה על גניבת הרכב, והלקוח ו/או המנוי, בן משפחתו, או כל אדם אחר שהורשה על ידו להשתמש ברכב, עלולים להיעצר, להיות מעוכבים ואף להיעצר ע”י משטרת ישראל או גופים אחרים המוסמכים לאכוף את החוק וכן עלולים להיגרם נזקים נוספים. לחברה לא תהיה אחריות בגין כל נזק מכל מין או סוג שהוא שייגרם ללקוח או לאדם אחר כאמור בקשר עם הפעלת שווא של המכשיר או מערכת קיוטון, וזאת למעט אם הדבר נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני של קיו סייף. מובהר, כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי לשנות מנטל ההוכחה המוטל בנסיבותיו של מקרה כזה על פי דין.

 

כב.    תקופת השירות וסיומה:

 

63.    תקופת השירות תחל לאחר התחברות הלקוח למוקד קיו סייף וביצוע הקישור האלחוטי, ותימשך עד לסיום או פקיעת הסכם זה כאמור בסעיפים לעיל להסכם זה ו/או על פי כל דין.

 

כג.    תנאי מפסיק- פקיעת ההסכם למתן שירותים:

 

64.    מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, יבוא ההסכם לקיצו מידית, ללא צורך בכל הודעה בקרות אחד מאלה:

64.1.       הלקוח ישתמש במערכת קיוטון בניגוד לחוק או שיעשה שימוש כלשהו בשירות למטרה שאיננה חוקית. במקרה שבו ייוודע לחברה על שימוש בלתי חוקי כאמור אשר גרם לפקיעת ההסכם, תימסר על כך הודעה ללקוח, אולם מובהר כי מתן הודעה כאמור איננה תנאי לפקיעת ההסכם.

64.2.      הרכב יימכר לאחר, בכפוף ובהתאם להוראת סעיף 32 לעיל.

 

כד.    הפסקת שירות מידית ע”י החברה :

 

65.    בנוסף ומבלי לגרוע מהזכויות והסעדים שיעמדו לקיו סייף עפ”י ההסכם ועפ”י כל דין, בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים, יופסק מתן השירות על ידי קיו סייף לאלתר בקרות המקרה ולקיו סייף לא תהיה כל אחריות למתן השירות בקרות אחד או יותר מאלה:

65.1.       הלקוח או המנוי או המורשה ישתמשו במכשיר קיוטון בניגוד לחוק או שיעשו שימוש כלשהו בשירות למטרה שאיננה חוקית וזאת בנסיבות בהן עצם מתן השירות אינו עולה בקנה אחד עם החוק.

65.2.       המכשיר יועבר או יימסר בכל דרך שהיא לצד שלישי, על ידי הלקוח ו/או בידיעתו, ללא אישור מראש ובכתב מקיו סייף.

65.3.       בוצעו תיקונים, שינויים או תוספות במכשיר שלא ע”י קיו סייף או מי שהורשה לכך על ידה מראש, עקב מעשים שעשה הלקוח או שנעשו בידיעתו ובאופן שעצם מתן השירות איננו אפשרי מבחינה טכנית.

65.4.       המכשיר יוסר או יפורק מן הרכב ובלבד שהסרתו או פירוקו היתה בידיעת הלקוח ו/או המנוי ו/או הנהגים ומי מטעמו של הלקוח וכן המורשים ברכב.
במקרה בו ייוודע לחברה על התרחשות אחד האירועים הנ”ל אשר גרם להפסקת השירות המידית, תימסר על כך הודעה ללקוח אולם מובהר כי מתן ההודעה כאמור איננה תנאי להפסקת השירות. כמו כן, מובהר כי בנסיבות הנזכרות בסעיפים 66.1-66.4 לעיל, ניתן יהיה לחדש את מתן השירות בתנאי שהוסרה ו/או תוקנה העילה ו/או המניעה למתן השירות על ידי קיו סייף ולשביעות רצונה, ונמסרה על כך הודעה בכתב לקיו סייף בצירוף בקשה לחדש את השירות ותשלום דמי השירות ודמי החיבור ו/או התקנה מחדש, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה המוקנית לקיו סייף על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, לרבות ביטול ההסכם.

 

כה.   הפסקת שירות ע”י החברה:

 

66.    הפרת אחת או יותר מהתחייבויות הלקוח לפי הסכם זה תזכה את החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההסכם ולהביא להפסקת ההתקשרות. בנוסף ומבלי לגרוע מהזכויות והסעדים שיעמדו לקיו סייף עפ”י ההסכם ועפ”י כל דין, בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים, תהיה קיו סייף רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדית, להפסיק את השירות בהודעה של 14 ימים מראש, בכל אחד מהמקרים הבאים:

66.1.      הלקוח לא ישלם במועד או במלואם את דמי השירות או כל תשלום אחר שעל הלקוח לשלם עפ”י הסכם זה.
ככול והלקוח תיקן את ההפרה ושילם את מלוא החוב (לרבות ריבית והצמדה עפ”י הקבוע בהסכם זה) טרם חלוף 14 ימי ההודעה המוקדמת דלעיל- תבוטל הפסקת השירות.

66.2.      הלקוח לא יקיים תנאי מתנאי הסכם זה, למעט אם ההפרה תוקנה על ידי הלקוח טרם חלוף 14 ימי ההודעה המוקדמת דלעיל.

66.3.      הלקוח יפתח בהליכי פשיטת רגל לרבות אם הוכרז כפושט רגל או אם ימונה לו כונס נכסים קבוע או זמני או מפרק קבוע או זמני, או שתוגש נגדו אגרת חוב לביצוע על חלק ניכר מנכסיו או שתוגש בקשה למנות לו נאמן זמני או קבוע או שיינקטו כנגדו הליכי הוצאה לפועל כלפי רוב נכסיו, למעט אם הצו בוטל בתוך 14 יום.

66.4.      המנוי או המורשה ישתמשו במכשיר קיוטון בניגוד לחוק או שיעשו שימוש כלשהו בשירות למטרה שאיננה חוקית.

66.5.      בוצעו תיקונים, שינויים או תוספות במכשיר שלא ע”י קיו סייף או מי שהורשה לכך על ידה מראש, למעט אם תוקן טרם חלוף 14 ימי ההודעה המוקדמת דלעיל.

66.6.      הפעלת השירות או רישויו, יבוטלו יותלו או יוגבלו עפ”י דין. מובהר, כי אין במשלוח ההודעה המוקדמת כאמור בסעיף 65 לעיל, כדי לייתר את הצורך במתן הודעת ביטול ההסכם על פי הדין.

67.    הלקוח מתבקש להודיע בכתב לחברת הביטוח שבאמצעותה מבוטח הרכב, על פקיעת הסכם זה לפי סעיף 64 לרבות תתי סעיפיו לעיל ו/או הפסקת השירות לפי סעיף 65 ותתי סעיפיו או סעיף 68 ותתי סעיפיו, וזאת בתוך 7 ימים ממועד פקיעת ההסכם ו/או הפסקת השירות, לפי העניין, ומבלי לגרוע מזכותה של החברה להודיע זאת לחברת הביטוח מיוזמתה.

68.    על אף האמור לעיל, רשאית קיו סייף להודיע ללקוח בכל עת על הפסקת מתן השירות עפ”י הסכם זה, וזאת מטעמים סבירים. במקרה כזה יבוא הסכם זה לקיצו בחלוף 30 יום מיום קבלת ההודעה ע”י הלקוח וללקוח לא תהא כל טענה מכל מין או סוג שהוא כלפי קיו סייף עקב כך.

 

 

 

 

כו.     הפסקת שירות ע”י הלקוח:

 

69.    הלקוח רשאי להודיע לקיו סייף בכתב, בכל עת על רצונו להפסיק את השירות (להלן: “הודעה על הפסקת השירות”). בקבלת ההודעה יופסק השירות בתוך 24 שעות ורגע אישור החברה על קבלת הבקשה בכתב. מובהר בזאת כי דמי המנוי ישולמו על ידי הלקוח עד למועד הפסקת השירות בפועל.

70.    הלקוח מתחייב לעדכן את המנוי ואת המורשה על כך שנתן הודעה על הפסקת השירות.

71.    הלקוח מתחייב להודיע לחברה, בכל עת לאחר מתן ההודעה על הפסקת השירות, על רצונו בהתקשרות מחודשת עם החברה, ובמקרה כזה, הלקוח מתחייב לשאת בדמי חיבור מחדש עפ”י תעריפי החברה כפי שיהיו בתוקף במועד החיבור השירות מחדש. דמי התקנה בגין התקנת מערכת קיוטון ברכב יגבו רק אם תתבצע התקנה של המערכת בפועל. ככול והמערכת מותקנת ברכב, הלקוח מתחייב לשאת בדמי בדיקת תקינות המערכת. ככול והמערכת תקינה, הלקוח יחובר לשירות. ככול ונדרש תיקון המערכת, הלקוח יישא בעליות התיקון והכול עפ”י תעריפי החברה כפי שיהיו בתוקף במועד הביצוע.

72.    קיו סייף רשאית להודיע לחברת הביטוח בה מבוטח הרכב נשוא ההודעה על הפסקת השירות, על ביצוע הפסקת השירות ועל מועדה, לרבות אם תתבקש לעשות כן ע”י אותה חברת ביטוח. הלקוח מאשר כי לא תהיה לו טענה בגין מסירת המידע כאמור ע”י קיו סייף לחברת הביטוח.

73.    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ככול ויופסק מתן השירות ביוזמת הלקוח ו/או עקב הפרת התחייבויותיו בהסכם זה ו/או עקב עילה על פי כל דין, ולאחר מכן, מכל סיבה שהיא, יבקש הלקוח לחדש את השירות, יהיה על הלקוח להתקשר עם החברה בהסכם חדש ולשלם לה את מלוא דמי השירות לרבות דמי התקנה, כפי שיהיו מקובלים בקיו סייף באותה עת. דמי ההתקנה בגין התקנת מכשיר קיוטון ברכב יגבו כאמור לעיל. קיו סייף אינה מתחייבת להתקשר עם הלקוח בהסכם לרבות בהסכם חדש ותהיה רשאית לשנות את תנאי ההסכם ו/או השירות, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של קיו סייף .

74.    ביטול ההסכם על ידי קיו סייף מכל סיבה שהיא לא יפגע בזכותה לקבל דמי השירות או תשלומים אחרים שהלקוח חויב בהם עפ”י הסכם זה או עפ”י כל דין בגין התקופה שעד למועד הפסקת השירות.

 

כז.     הוראות נוספות:

 

75.    הסכם זה מבטל כל הסכם, הסכמה, התחייבות או מצג קודמים, שנעשו בעל פה, בין במפורש ובין מכללא, לרבות מצגים בע”פ שניתנו ללקוח לפני ההתקשרות בהסכם זה בכל הקשור לעניינים המוסדרים בהסכם זה ובכל הקשור לשירות. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין.

76.    שינוי או תוספת של הסכם זה יעשו על ידי הודעה של קיו סייף בלבד ללקוח בכתב.

77.    זכויות של מי מהצדדים כלפי משנהו לא יפגעו עקב מתן ארכה ואי תגובה ו/או הימנעות מנקיטת פעולה ו/או משימוש בזכות לא תחשב כוויתור.

78.    קיו סייף תהא רשאית להעביר את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה מטעמים סבירים, בשלמותן או בחלקן, כפי שתמצא לנכון ומבלי לקבל את הסכמת הלקוח לכך, אם הנמחה יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות כלפי הלקוח לפי הסכם זה.

79.    מוסכם בזה כי סמכות השיפוט הייחודית באשר להסכם זה וכל הנובע ממנו תהיה בלעדית לבתי המשפט המוסמכים בחיפה שבמדינת ישראל ועל פי הדין הישראלי בלבד.

 

כח.   אחריות על המכשיר:

 

80.    החברה תעניק אחריות על המכשיר, חלקים ואביזרים, אשר התגלו בהם ליקויים שסיבתם בייצור ובניית המכשיר בתנאים המפורטים בכתב האחריות החל על כל מכשיר ולתקופה של 12 חודשים ובכפוף להוראות כל דין.

81.    האחריות תחול רק על מכשירים שהחברה או משווק מורשה מטעמה שיווקו או סיפקו ואשר הותקנו על ידי החברה ו/או מתקין מורשה מטעמה. האחריות לא תחול על מכשירים שהלקוח או כל צד ג’ שאינו החברה עשו בהם תוספת ו/או שינוי כלשהו, אלא אם כן קיבלו היתר מראש ובכתב מן החברה.

 

כט.   שירותי תחזוקה:

 

82.    החברה תציע שירותי אחזקה ותיקונים לאחר תום תקופת האחריות כפי שתוסכם עם הלקוח, ובהתאם למפורט בלוח התעריפים העדכני. הלקוח יוכל לקבל שירותי אחזקה אלה, בכפוף לתשלום נפרד.

83.    שירותי האחזקה יסופקו בהתאם לתנאים החלים בתקופת האחריות ויינתנו אך ורק למכשירים שהותקנו על ידי מתקין מורשה ואשר לא נעשו בהם שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספות, שלא על ידי מתקין מורשה.

 

 

 

ל.       קנין רוחני:

 

84.    אין בהסכם זה או ברכישת מכשיר כלשהו מן החברה כדי להקנות ללקוח זכויות כלשהן, בידע ו/או בטכנולוגיה אשר פיתחה החברה ומשמשת לייצור המכשירים ולהפעלת המערבת, וכי כל זכויות הקנין הרוחני בידע ובטכנולוגיה כאמור יהיו רכושה הבלעדי של החברה.

 

לא.   כתובות הצדדים ומשלוח הודעות:

 

85.    כתובתו של הלקוח הינה כמצוין בנספח להסכם (טופס התקשרות- פרטי לקוח) ו/או על פי המידע שנמסר על ידי הלקוח. כתובתה של קיו סייף הינה כמפורט בהסכם זה.

86.    הלקוח מאשר כי הוא מכיר בחשיבותה המיוחדת שיש בעדכון מספר הטלפון שלו, ושאר הפרטים שמסר לקיו סייף ומבין שאי עדכונם לאלתר וברגע מועד היוודע דבר השינוי המצריך עדכון, יסיר מהחברה כל האחריות לכל נזק שייגרם בגין כך.

87.    הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב שהתקבלה לאחר אישור דואר ישראל באמצעות מעקב אחר משלוחים באתר דואר ישראל. קיו סייף רשאית למסור הודעות ללקוח באמצעות הדואר האלקטרוני וחתימתו על הסכם זה מהווה הסכמה לקבלת הודעות בדואר אלקטרוני.

 

לב.    התקשרויות נוספות:

 

88.    הלקוח מצהיר בזאת כי הובהר לו שקיו סייף עשויה להתקשר בהסכמים אחרים ונוספים עם אנשים או גופים אחרים למתן השירות נשוא הסכם זה או חלקו, והלקוח מאשר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה במקרה שהוראות הסכמים אלו יהיו שונות, כולן או חלקן, מהוראות הסכם זה.

 

 

 

 

 

 

                                     אנו מסכימים על האמור לעיל לראיה באנו על החתום:

bottom of page