top of page

תעודת אחריות

תעודת אחריות למוצרי Qsafe LTD

 

אנו מברכים אותך על רכישת מכשיר מבית Qsafe LTD

מספר הזמנה __________מתאריך __________ 

שם הלקוח __________.

תעודת זהות __________.

רכב מסוג __________.
מס’ רכב __________

 

תאריך מסירת המוצר ללקוח :

מספר סידורי של הלקוח: שם החנות / מתקין:

חותמת החנות / המתקין:

 

תעודת אחריות זו מקנה 12 חודשי אחריות (להלן: “תקופת אחריות”) ממועד מסירת המוצר ללקוח.

 

תעודה זו מעניקה אלא אם צוין אחרת בחשבונית הקניה של הלקוח, תיקון / החלפת המוצר אשר יבוצע במעבדת Qsafe LTD מערכות המתחייבת לתקן כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ללא תשלום, לרבות החלפת המוצר או חלקים ממנו ככל שיידרש וזאת בתנאי שהקלקול לא נגרם כתוצאה ממעשה מכוון או משימוש שלא לפי הוראות המשתמש המצורפות למוצר.

במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, Qsafe LTD תהא רשאית

לדרוש תשלום בעד תיקון או החלפת המוצר:

א. כוח עליון לאחר מועד מסירת המוצר לצרכן.

ב. זדון או רשלנות על ידי הלקוח או צד שלישי.

ג. שימוש במוצר או תחזוקתו שלא בהתאם להוראות השימוש שנמסרו בכתב לצרכן.

ד. תיקון או שינוי שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך מטעם Qsafe LTD.

Qsafe LTD מתחייבת כי תחזיק מלאי של חלקי חילוף בתשלום עד תום תקופת האחריות.

שים לב! אין להסיר או לשנות את תווית הזיהוי שעל המוצר או חלקיו, הסרה ו/או שינוי כאמור עלולים למנוע את היכולת לזהות את המוצר אליו מתייחסת תעודת אחריות זו, ולפיכך למנוע את ו/או להקשות על מימוש זכויותיך על פי תעודת אחריות זו. על מנת להבטיח את יכולתך לממש את זכויותיך על פי דין ועל פי תעודת אחריות זו, בכל פניה לקבלת שירות, עלייך להציג תעודת אחריות זו שכל פרטיה מלאים כדין לרבות תאריך המסירה של המוצר לצרכן.

תיקון קלקול במוצר במהלך תקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה טרם הקלקול.

היה ותיקון המוצר בתקופת האחריות כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המחליפים מקוריים וחדשים. במידה ולא יתאפשר תיקון המוצר בהתאם לאמור לעיל, תספק Qsafe LTD מערכות לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג דומה באיכותו.

לקבלת שירות, עליך להציג תעודת אחריות זו שכל פרטיה מלאים כדין לרבות תאריך המסירה של המוצר לצרכן. תיקון קלקול במוצר במהלך תקופת האחריות יחזיר את

לקבל שירות יש לפנות דרך אתר www.Qton.me

או לפנות לחנות / מתקין אשר בהם נרכש המכשיר

bottom of page